Welcome
Login / Register
Website: | Pháp Âm Mobile | MVTube Cộng Đồng Việt Nam Mobile | VTube Video Cộng Đồng Việt Nam |Vật Phẩm Phật Giáo | Cộng Đồng Việt Nam | | Diễn Đàn Cộng Đồng Việt Nam |Cộng Đồng Short Url | Blog Cộng Đồng Việt Nam | Cây Xạ Đen | Tống Trân - Cúc Hoa | Chùa Tản Viên | Chùa Khai Nguyên | Tịnh Tông Học Hội Việt Nam | Đại Tạng Kinh Việt Nam | Pic Share Photo Album |

404 Error

Sorry, page not found!

The page you are looking for could not be found. Please check the link you followed to get here and try again.

RSS
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc. Nếu có chút công đức nào, phúc đức nào. Xin nguyện đem công đức, phúc đức này hồi hướng cho tất cả các chúng sinh hữu hình hay vô hình, ( cùng chúng sinh hữu tình và vô tinh) trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới cùng tận cùng khắp pháp giới chúng sinh và tất cả các oán gia trái chủ các chúng sinh đó đều phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả Ba đời, Quy Y Tam Bảo, tụng Đại Thừa Kinh, Phát khởi Tín, Nguyện, Hạnh: Tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc, Tin Có Đức Phật A Mi Đà, tin có 48 lời nguyện của Đức Phật A Mi Đà, tin mình được Vãng Sinh, nhất tâm trì niệm danh hiệu Nam Mô A Mi Đà Phật hoặc A Mi Đà Phật : Cầu Nguyện Vãng Sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc được Đức Phật A Mi Đà báo cho biết ngày giờ ra đi, khi lâm chung tâm không điên đảo như vào thiền định, giữ được chính niệm, niệm đủ mười niệm đến khi tắt hơi thở cuối cùng. Vãng Sinh về Tây Phương Cực Lạc Quốc phẩm vị Thượng Phẩm Thượng Sinh. Nam Mô A Mi Đà Phật, Nam Mô A Mi Đà Phật, Nam Mô A Mi Đà Phật. May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland, Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below, may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma, the Land of Ultimate Bliss. Namo Amitabha Buddha, Namo Amitabha Buddha, Namo Amitabha Buddha,